Similar to Expo® Low Odor Non-Toxic White Board Wipes